16.06.2021
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
SİRİUS MİSYONU CELSE 9  

PLAN: Sirius Misyonu                                                                       
 5 Ağustos 1982
Celse: 9

Medyom: Ergün Arıkdal
Hazır Bulunanlar: Güven Erer, Mehmet Sancar, Ahmet Hızveren

    P.: Evet.
    M.S.: Bilgi tanecikleri ile bilgi tohumları aynı anlamda mı kullanılmıştır?
    P.: Hemen hemen aynıdır, fakat bir incelik vardır. Bilgi tohumu; bundan anlayacağınız anlam, geçici olmayan, yani sürekli, kalıcı ve evrensel mahiyette her türlü şuur sahasına yol açabilecek nitelikte bir bilgi hamulesini ve bilgi yükünü ifade eder.
    Bilgi tohumunun başlıca özelliği, şuur sahalarının kapasitesine uygun olarak yeşermekte olan bilgi taneciklerini beslemesidir. İsa’nın sizlere ifade etmiş olduğu meseledeki tohum, bizim için budur.
    Bilgi taneciği, ancak, sürekli ve evrensel değildir. Tanecik, bilgi ihtiva eden bir enerji dalgası gibidir. Nasıl ışığın taneciği foton ise, bir enerji dalgası ise, müştereken bilgi de bir enerji dalgası, bir tanecik şeklinde hareket eder.
    Bunlar, menşeilerine göre, yani kendilerini yaratanlara göre, değişik tanecikler şeklinde ifade edilebilir. Ömürlü olabildikleri gibi, geçici de olabilirler. Sizler, örnek verirsek, belli bir tecrübeden, belli bir izlenimden sonra, kendi şuur alanınızda meydana getirmiş olduğunuz faaliyet sonucunda, birtakım enerjetik yayınlar yaparsınız. Yaptığınız bu yayınlar, çeşitli muhtevaları barındırmakla beraber, bunların içerisinde bilgi tanecikleri de vardır.
    Daha kaba, daha müşahhas bir örnek vereyim:
    Siz insanların bütün hücrelerinin tek birleştikleri plan, kan planıdır. Kanınız, vücudunuzun her noktasında bulunur. Fakat kanınız içerisinde bulunan çeşitli partiküller, kesif olarak, ya da yoğun olarak her yerde aynı değildir. Bir kan borusunun içerisinde, kanın taşımakta olduğu çeşitli madenler vardır.
    İşte bunun gibi, sizin enerjetik yayınınız içerisinde de çok çeşitli tanecikler bulunur. Ve bunlardan bir tanesi ve çok önemlisi, bilgi tanecikleridir.
    Bunlar, kozmik bir bedenin arasında, daha doğrusu kozmik bedeni teşkil eden partiküller arasında, parçalar arasında, bilgi alış-verişinin sağlanması için vardır.
    Bilgi taneciklerini çoğu kez hepiniz alırsınız. Bütün insanlar, devamlı olarak, kozmik tesirleri, kozmik ışınları nasıl alıyorsa, bilgi taneciklerini de alırlar ve bunların müdrikelerinde ortaya çıkması, büyük bir hadisedir.
    
Çoğu, gayrişuur mahbesinde, çok daha sonra ve çeşitli şekillerde tezahür etmek üzere mahfuz tutabildiği gibi, bazı izler bırakarak da kaybolup gidebilirler.
    Ama bilgi tohumu, sizde devamlı bir gelişme ve büyüme içerisindedir. Bilgi tohumunun gelişip büyümesi, sizin devamlı almış olduğunuz bilgi taneciklerinin, sizde meydana getirmiş olduğu büyük ruhsal cehitle, enerjetik cehitle, meydana gelip ortaya çıkar.
    Bilgi tanecikleri ile bilgi tohumunun bu şekilde gayet sıkı organik bağları, ilişkileri vardır.
    Bilgi tohumu, evrensel insanın, yani arşetipik olarak mevcut insanın ( ona kozmik insan da denebilir, mükemmel insan da denebilir, arşetipik insan da denebilir) mayasında olan bir tohumdur.
    Şimdi; muharrif kitaplarınızda, kozmik insanın yaradılışı ile sekizinci kuşaktan Adem’in meydana getirilişi, birbirine girdirilmiştir. Bütün bunların doğrusunu eğrisinden ayırmak için çok beklemeyeceksiniz.
    Kozmik insan, bizzat Tanrı tarafından, bilgi tohumunun geliştirip büyütülmesi maksadıyla meydana getirilmiştir. Yani şunu demek istiyoruz:
    Kozmik insanın yaradılışının sebebi, var oluşuyla beraber, bilgi tohumunun gelişip yayılması, her şeyi kaplaması içindir. Kozmik insanın görevi budur.
    Kozmik insan, fiilen ve objektif olarak mevcut mudur? Hayır. Kozmik insan, fiilen ve objektif olarak mevcut olamaz. Fakat kozmik insan, fiilen ve objektif olarak mevcut olabilmek için, bilgi tohumunun son kertesine kadar gelişmesi beklenmektedir.
    Şimdi; çeşitli planetlerde mevcut olan insanların asıl görevi, işte bu kozmik insanı meydana getirmek için, kozmik insanın tam manasıyla ortaya çıkabilmesi için, gerekli olan bilgi tohumunun kendi dönemindeki izlerini geliştirmektir. Yani her canlının, bilhassa çevresi ile olan ilişkisini şuurlu bir seviyede, şuurun üçüncü derecedeki ve belli bilgi seviyesinde tutan varlıklar, ki bunlara zeki varlıklar diyorsunuz, size göre bir deyimdir, bu varlıkların gösterdikleri, her türlü tesire karşı gösterdikleri, tavır ve tepki, devamlı olarak bilgi tohumunun genişlemesine, gerçekten kozmik insanın neşvünema bulmasına hizmet etmektedir.
    Bu verdiğimiz bilgiyi iyi anlamaya çalışınız. Sadece sizin değil, sizin bağlı olduğunuz sistemin de, bütün canlıları, bu sistemin payına düşmüş olan çalışmayı, ameliyeyi göstermek için, yerine getirmek için çok büyük cehit, çaba harcamaktadır.
    Kozmik insanın gelişip büyümesi, bilgi tohumunun, ona has bilgi tohumunun, gelişip büyümesine bağlıdır.
    Bu bilgi tohumunun gelişip büyümesinde, bütün canlıların rolü vardır. Her yaşayan, bu gelişip büyümeye tardım etmekte, ona kendi enerjisi ile, kendi iradesi ile, kendi zekası ile, kendi bilgi tanecikleri ile hizmet etmektedir.
    Sadıklar, bu konuda sizlere değişik bir açıdan, oldukça geniş bilgiler vermişlerdi. Onları da hatırlayarak bu verdiklerimizle mezcetmenizi diliyoruz. 
    Bilgi tanecikleri sizler için çok daha pratik, çok daha fazla ameli değeri olan şeylerdir.
    Bilgi tanecikleri sürekli olarak teşekkül edebilir. Sizin hayat içindeki tatbikatınız, yani yaşamınız, hem kendinizden dışarıya, hem dışarıdan içeriye, devamlı bir bilgi taneciği trafiği gerektirir.
    İdrakleriniz, anlayışlarınız, kavrama gücünüz, bellemeniz, tahayyül etmeniz, eşyaya ve kendinize muktedir olabilmeniz için, bilgi taneciklerinin sizde yoğunlaşması elzemdir.
    Bunun için de, yaptığınız her işte ve harekette, her tetkikinizde, her gözleminizde, kısaca her nefes alışınızda, ( ben varım, ben benim, ben şimdi burayım) dediğiniz anda ve devamlı olarak, bir bakıma kendinizi yokladığınız veya hatırladığınız süre içerisinde, bilgi taneciklerinin, sizin şuur alanınıza sürekli olarak geldiğini ve geçici olmayarak orada bir müddet ikame ettiğini, kaldığını, kendine benzerlerle eşleştiğini ve hatta bu eşleşmenin giderek artarak, başka bilgi taneciklerini de kendine çektiğini bilmelisiniz.
    Bilgi taneciğinin, bizim bu anlattıklarımızla tam bir topoğrafyasını veya psikolojisini veya fizyolojisini anlamanız imkansızdır. Bunlar, zaman zaman çeşitli şekillerde takviye etmek suretiyle, siz bir sentezle elde edeceksiniz.
    Bugünden itibaren belirli bir süre içinde sizlerle irtibatımız olmayacak. Medyomunuza vereceğimiz bir ikazla tekrar celselere devam edeceğiz. Celselerin sürüp gitmesi, sizlerin, verdiğimiz bu bilgileri ne dereceye kadar bilip bilmediğinizi kontrol ettikten sonra sürdüreceğiz.
    Verilmiş olan kısımlardan, anlaşılanların, özet halinde açık ve seçik olarak tesbitini istiyoruz. Bunlar tamamen sizin samimi anlayışlarınızı yansıtmalıdır.
    Şunu hiç unutmayınız ki; sizlere verilmiş olan ve verilecek olan bilgileri anlayabilecek ve sorular sorarak cevap verebilecek seviyede olan arkadaşlarınızla hususi çalışmalar yapmayacağız. Fakat onlara hususi olarak bir gözetim uygulayacağız.
    Canlının görevi, kozmik gelişmesini, büyümesini, uygulamasını isteyen bilgi tohumunun her türlü hizmetini yapmaktır. İnsanın gelişmesi, tekamülü buna bağlıdır. 
    Sizlerin tekamül anlayışınız da oldukça çarpıktır. Elinizde güvenebileceğiniz veya güvenmeniz gereken bilgi yoktur. Şimdiye kadar sizlere çeşitli kanallardan verilmiş olan bilgiler, sadece bilgi tohumunun gelişmesine, yayılmasına hizmet etmekte olan insanın ve hizmet edecek olan insanın, ketmetme, engelleme, bastırma, susturma, mani olma iç güdüsünün ortadan kaldırılması içindir. Bütün dinlerinizin sebebi budur.
    Dinlerinizin ve yollarınızın size öğretmek istediği; bilgi tohumunun gelişmesinde, büyümesinde ve yayılmasında engel olmamanızı sağlamak içindir. Ve her yolun kendi devrine göre çeşitli ifadeleri vardır. Sizin yolunuzun da ifadesi; nefsaniyeti terbiye etmek, şuur seviyesini genişletmek, vicdanı, aklı ve sevgiyi bir arada bulundurarak fiiliyatta bulunmaktır. Bunların tatbikatı, sizlerin, bilgi taneciklerini seviyeli bir şekilde elde etmeniz için yardımcıdır.
    Bilgi taneciklerinizin, ancak dönem dönem seviyeli oluşlarıyla siz bir irtifa kazanırsınız. Yani sizin deyiminizle tekamül edersiniz.
    Yaptığınız her tatbikatın sizleri kemalata götürdüğü şüphelidir. Fakat tatbikatlarınızın sizlere celb etmiş olduğu bilgi taneciklerinin kesifleşmesi, ihtiva ettiği enerjinin yoğunlaşması, belki yükselmenize hadim olmaktadır.
    Bu söylediklerimizi lütfen iyi anlayınız. O zaman daha çok olgun, daha çok dikkatli ve daha şuurlu olacaksınız.
    Yaptığınız her hareketin, söylediğiniz her sözün, yayınladığınız her düşüncenin, her davranışınızın en büyük hedefi, bilgi tohumunun genişlemesine, gelişmesine ve yayılmasına bağlı olduğunu unutmayınız.
    O, gerçek oğuldur. Kozmik insan, gerçek oğuldur. Ondaki bilgi tohumu, kutsal ruhunuzdur. O bilgi tohumu aynı zamanda sizin kendi egonuz, aklınızdır.
    Ve elbette ki yaşamakta olanların, İlahlaşmak için mesağları vardır. Bunlara bu müsaade verilmiştir. O ancak bilgi tohumunun gerçek aurasına girmiş olanlar için söz konusudur. Muhammed’in, Buda’nın, Konfüçyüs’ün, İsa’nın, oğul olduğunu, İlah olduğunu söylüyoruz. Yukarıda vermiş olduğumuz bilgilerin ışığında anlayınız.
    Öyle bir devrin sonunda ve öyle bir devrin başındasınız ki, birçoklarınız gerçekten yaşayan İlahları da görecektir.
    Fuzuli yere biriktirmiş olduğunuz düşük enerjili bilgi taneciklerini sevk ediniz, bırakınız gitsinler. Bunu yapmanız, şuurunuzun uyanmasına daha çok yardım edecektir. Şuurunuzun uyanması demek, yani kıyam etmesi demek, mevcut bilgilerinizin, yani mevcut bilgi taneciklerinizin ne olduğunu anlamak demektir.
    İnsanlar mevcut bilgilerini anlamıyorlar; bellediklerini bildiklerini de anlamıyorlar. Katı ve manasız kurallar içerisinde, bir bakıma çok aptalca inançların pençesinde kıvranarak, gene de bazı cehit hamleleri göstermekten geri kalmıyorlar.
    Korkunun, her türlü korkunun, çok düşük enerjetik bilgi taneciklerini cezbettiğini sakın unutmayınız. Ve bu devrenin en büyük hastalığı korkudur. Ve Kur’an’ın her ayetinin başında tekrar edilen “ taşlanası şeytan” korkunun ifadesidir.
    Allahaısmarladık.

 

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru