25.01.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
EZOTERİZMDE DAİRE SEMBOLÜ  

 

         Grekçe’de iç, içsel anlamlarına gelen esoterikos sözcüğünden türetilmiş ezoterizm kelimesi medyomsal irtibatlar sonucu elde edilmiş ve nesiller boyunca yazılı veya sözlü olarak aktarılagelen soyut karakterli bilgilerin halktan gizlenerek sadece liyakatli kişilere semboller vasıtasıyla öğretme metoduna verilen isimdir. Bu semboller sayı, şekil, çizgi, renk, fikir, görüş ve yorumlar olup her toplumda çeşitli farklılıklarla kendini gösteren şifreli bir lisanı oluştururlar. Sembollerin kullanılmasının sebebi, bu metodun genel ve yalın bir anlatım olmasından dolayı yüksek bir bilgiye muhatap olan kişiyi fazla bir yük altında bırakmadan hayal etme ve kavrama gücünü uyararak kendine uygun bir tarzda çözümlemeye gitmesini sağlamak içindir. Bundan dolayı ezoterik kültürde zaman içinde farklı anlayışlar ve buna bağlı olarak da farklı gelişim yönleri ortaya çıkmıştır. Bu konuda Sadıklar Planı şu açıklamayı yapıyor: … Bilgi, süzüle süzüle verilmek iktiza eden ( gereken ) bir potansiyeldir. Söz unutulabilir, konuşulup geçilebilir fakat yazı unutulmaz, tekrar edilebilir. Bu demektir ki, sözdeki potansiyel ile yazıdaki potansiyel çok farklıdır. İşte, kısaca buna benzer şekilde bilgi, kainat kanunları, büyük prensipler, ışık ve büyük rehberler; varlığın ezilmeden, yıkılmadan, yavaş yavaş, tedriç nizamı içerisinde yükselebilmesini temin için birtakım şekillerle ve ifadelerle, revizör rumuzlarla ortaya konmuştur. Sadelik ve basitlikte hikmet vardır. İşte sembol de bu bakımdan hikmetlidir.

         Sembol, görünüşü itibarıyla her ne kadar objektifse de, muhtevası ( içeriği ) bakımından büyük bir subjektiviteyi haizdir ( sahiptir ). Çünkü onun meknuz ( saklı ) kuvveti ve enerjisi, potansiyeli, her fert için, her varlık için değişik değişik renkler ve nüanslar arz eder. Şu anda bir mavi renk görseniz hepinizin duygu ve imajinasyonu başka başkadır. Bu, yüz kişi de olsa öyledir, yüz bin kişi de olsa öyledir. Demek ki sembolün ihtiva ettiği ( içerdiği ) kudret, bilgi ve tesir ne denlü derin ve şümullü ( kapsamlı ) ise, ona muhatap olan varlıklar üzerindeki tesiri de o derece derin ve şümullüdür.

         İnsanlığın arşetipik sembollerinden biri de daire sembolüdür. Bu sembole kimi zaman merkezsiz bir çember, kimi zaman merkezinde bir nokta veya kendisinden daha küçük bir daireyi içeren bir çember, kimi zaman da dekore edilmiş bir çark veya güneş diski olarak rastlanır. Daire, köşeleri olmayan kusursuz bir şekildir. Başı ve sonu yoktur. Noktanın eşitlik içinde yayılmış halidir. Çember üzerindeki tüm noktalar dairenin merkezine eşit uzaklıktadır. Tekliğin, bütünlüğün, tamlığın, ayrımsızlığın ve yoktan var edilen kainatın sembolü olarak kabul edilir. Başlangıç ve bitime sahip olmayan görüntüsü ona aynı zamanda dinamiklilik ve süreklilik özelliği de vermektedir.

         James Churchward’a göre daire sembolünün kökeni kadim Mu Uygarlığı’dır. Churchward bu konuda şu bilgileri vermektedir: Daire ve noktalı daire, Mu hiyeratik alfabesinin ilk harfidir, alfabemizdeki “a”ya karşılık gelir. Mu Kıtası’nda Tanrı’nın tekliğini ifade etmek üzere Ra denilen güneşi sembolize ederdi. Fakat, güneşe tapma gibi bir kült söz konusu değildi. Önceleri dairenin içi boştu, fakat başka kavramların da açıklanması gerektiğinden, sonradan dairenin içine nokta veya daha küçük bir daire eklendi. Bu gelenek Mu’nun kolonilerinde de sürdürüldü. Bilgelik kökenini Mu’dan alan Uygurlar’da ortasında daha küçük bir daire bulunan daire tercih edildi. Uygur Türkleri’nin ortasında daha küçük bir daire bulunan daire sembolünü tercih ettikleri belirtiliyorsa da Orhon ve Yenisey Yazıtları gibi eski yazıtlardan, Proto-Türkler’in içi boş ve noktalı daire sembollerinin ikisini de kullandıkları anlaşılmaktadır.

         Ortası noktalı daire hakkındaki görüşler de şöyle özetlenebilir: Nokta, dairenin merkezi olup daire üzerindeki tüm noktalara eşit uzaklıktadır. Daireye göre kökendir, daireyi oluşturandır, dairenin özü ve en iç olanıdır. Dairenin, merkezinden geçen bir eksen etrafında döndüğü düşünülürse, merkez sabit olandır, değişmez olandır, daireyi hareket ettirendir. Daireyi eğer noktanın yayılması olarak ele alırsak, nokta, dairenin tohumu, çekirdeğidir. Tezahürü oluşturan prensiptir, ilk nedendir.

         Eski Mısır’da daire sembolü sonsuzluk bilgisiyle ilişkilendirilmiş olup Anana papirüsünde şöyle ifade edilmiştir: Ebediyette son yoktur. Bunun sonucu ebediyet bir dairedir. Eğer yaşıyorsak bu sonsuza dek sürmek zorundadır.

         Eski Mısır’da daire sembolünün içerdiği bilgiyi anlatmak için güneş diski de kullanılmıştır. Bu güneş diski veya ezoterik geleneklerde ifade edilen merkezi güneş, bugünkü bilgimize göre Yaradan tarafından var edilen ilk enerjinin yoğunlaşıp, sürekli bir yayın halinde kalmasından doğan özel yapıyı sembolize etmektedir. İlk enerji, bütün bilginin nüve halinde, enerjetik bir genişlikte konsantre olup biriktiği yerdir. Herşeyin temeli, inşa edici birimi ve aslıdır. İlk enerji, ruh, zaman, hayat ve fizik enerjilerini içermektedir. Özellikle zaman enerjisi varoluşun büyük bir kısmını oluşturan hammaddeyi sağlamıştır. Zaman enerjisi olmasaydı fizik enerjinin madde halinde form tutabilmesi mümkün olmazdı. Hayat enerjisi ise oluş demektir.Olmanın ilk sebebidir. Bundan dolayı tüm varolanlar canlıdır. Devamlı bir değişme, gelişme, başkalaşma ve nihayetinde entropi yasası gereği dağılmaya mahkumdurlar. Ruh ise kainatta şuurlu hareketi meydana getiren unsurdur. Şuurluluk da hayat ve zaman enerjilerinin meydana getirmiş olduğu fizik enerjiyi tayin eden kanunları kapsamak ve bu kanunları kullanarak değişiklikler yaratabilmek demektir. Tüm bu enerjiler bizzat zeki enerjiler olarak aynı zamanda genel kainat zekasının da parçalarıdırlar. Yani her enerji, bir kainat programına bağlı olarak kendi maksadına ve planına sahiptir. Varlık sisteminde meydana gelen bütün değişiklikler bunlara göre olur. Kainatta mevcut olan mekanlar, mekanlardaki boyut sistemleri bu enerjilerin değişik kombinasyonlarda ve yoğunluklarda sürekli olarak sıralanmasından meydana gelir. Güneş diski etrafında çevrelenmiş yılan da bu bilgiyi yani evrendeki boyutlanmaları sembolize etmektedir. Evrendeki boyutlanmaları esasen birleşik tek bir alan olarak düşünmek gerekir. Her boyut sahip olduğu canlılık ile evrenin amacına uygun faaliyet gösterir. Bir’lik denilen ve bütün varlıkların en büyük idealini (tekamülünü ) oluşturan yön de, giderek yoğunlaşan bir enerji birikiminin kaymalarından meydana gelen çeşitli hayat safhalarını bilmek, görmek, alemi tanımak, bütün ve birleşmiş bir ruhsal enerji olarak daha yoğun bir hale geçmektir.

 

Ali KARACA

 

DERLENDİĞİ KAYNAKLAR:

 

Sadıklar Planı “Ruhsal Tebliğler”, 3.baskı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2010.

Salt, Alparslan, Çobanlı, Cem, Meta Ansiklopedi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2010.

Arıkdal, Ergün, Ansiklopedik Metapisişik Terimler Sözlüğü, 4. baskı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1998.

Salt, Alparslan, Semboller, 1. baskı, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 2006.

Ersoy, Necmettin, Semboller ve Yorumları, 1. baskı, Dönence Yayınları, İstanbul, 2000.

Sirius Misyonu Tebliğleri.

 

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru