24.05.2022
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 
DÜNYADAKİ VAZİFELERİMİZ  
Dünyadaki Vazifelerimiz Dr.Bedri Ruhselman

Dünyadaki ruhi ve vicdani faaliyetlerimiz ne kadar ön plana alınır ve dünya hayatımızda ne kadar hakim bir rol oynarsa spatyomdaki saadetimiz ve gelecek mukadderimiz o kadar emniyet ve huzur içine girmiş olur . O halde burada açıklanması çok lüzumlu olan bir bahisle karşılaşıyoruz: Maddi ve ruhi faaliyetler ne demektir? Ve dünya hayatında insanın tekamülü bakımından bu faaliyetlerin rolü nedir? Madem ki müstakbel hayatın emniyeti bu faaliyetlerin ayarlanmasına ve bilhassa manevi yani ruhi ve vicdani faaliyetin ön planda bulunmasına bağlıdır, o halde bu faaliyetlerin mahiyeti hakkında oldukça açık bir fikre sahip bulunmamız icap eder. Maddi ve ruhi yani vicdani faaliyet derken, dünya hayatında insanın iki türlü faaliyeti düşünülmelidir.

1 - Tamamıyla dünya işlerimize ait olan faaliyettir. Bu faaliyet bedenimizin dünyada yaşayabilmesi için zorunlu olan hayat icaplarını temin maksadıyla gerçekleşir. Bütün fizik, fizyolojik ve madde ile ilgili sosyal ihtiyaçlarımız bu kadronun içine girer.

2 - Bir de bedenimizi ve maddi ihtiyaçlarımızı hiç de alakadar etmediği halde diğer varlıklarla münasebetlerimizden çıkan ve daha ziyade başkaları hesabına oluşan ve öz benliğimizi ilgilendiren faaliyetimiz vardır ki, bu da ruhi faaliyetimizdir. Başta Allah'a karşı olan iç duygularımız olduğu halde sevgi, merhamet, fedakarlık, yardım hislerimizin inkişafı için sarfedilen cehit ve gayret ve bu uğurda çekilecek sıkıntılara karşı gösterilecek sabırlı mukavemet, ideal heyecanlar ve insani hareketler peşindeki sebatlı azim hep manevi veya vicdani faaliyet kadrosuna giren işlerdir.

Bu izahatla anlaşıldığına göre maddi faaliyetimizde hotkamlık, manevi faaliyetimizde ise diğerkamlık esastır. Ve gene bu izahattan anlaşıldığına göre, maddi faaliyetlerimiz bedenimizin ve dünyamızın, manevi faaliyetimiz ise ruhumuzun malıdır. Halbuki bedenimiz ancak dünya hayatımızla sürüp gider ve bedenin bırakıldığı yer yani mezar yalnız bedenle ayakta duran bütün mesele ve realitelerin ve kıymetlerin de gömüldüğü yer o1acaktır. Buna karşılık ruhumuzun malı olan faaliyetler, asla ruhtan ayrılmayan, daha doğrusu ruhla beraber alemlerden alemlere intikal eden büyük kıymetleri ve meseleleri neticelendirirler. O halde ruhi faaliyetlerimiz, hakiki kazançlarımızı temin eder. Ve hakiki kazançlarımıza ancak bir vasıta olan dünya hayatımızla sürüp giden maddi faaliyetlerimizin de, bu ruhi faaliyetlere vasıtalık yapması icap eder. İş bu raddeye gelince de karşımıza mühim olan şu sual dikilir: Acaba bize bu iki türlü kazancı temin eden maddi ve ruhi faaliyetlerimizi nasıl ve ne şekilde ayarlayabiliriz? a - Acaba maddi faaliyeti büsbütün inkar edip yalnız ruhi faaliyet üzerinde mi durmalı? Böyle bir düşünceyi asla doğru bulmayız. Esasen böyle bir düşünce insanın dünyaya gelmesindeki sebep ve hikmeti inkar etmek olur. Maddi faaliyet dünya hayatımızın önüne geçilemez bir zaruretidir. Buğdayı ekip yetiştirmezsek aç kalır, yaşayamayız. Suyu içmek için çeşmeye kadar gitmezsek susuz kalır ölürüz.

Fakat maddi faaliyetin bundan daha ileri derecede de lüzum ve vazifesi vardır. Manevi ve vicdani faaliyetin mümkün olduğu kadar geniş imkanlar dahilinde yapılabilmesi için maddi faaliyetlere ihtiyacımız vardır. Mesela, bir insan hemcinslerine karşı fedakarlık yapabilmek için manen olduğu kadar maddeten de vicdanını tatmin edecek kadar etrafında ihtiyacı olanlara bir şeyler vermelidir. Bunun için de evvela o adamın verilecek bir şeyi olmalıdır ki başkasına da verebilsin. Bunun temini ise ancak maddi faaliyetle olur. İşte burada maddi faaliyet derecesinin hududunu kabaca çizmiş bulunuyoruz: Maddi faaliyet insanın, evvela dünyada yaşaması için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını temin etmesi bakımından lazımdır. Saniyen, manevi faaliyetini alakadar eden işlerde muvaffakiyetini artırmak için maddi bazı imkanlara malik olması lüzumu vardır. Sıhhatli bir bünyeye malik olmayan, ömrünü hareketsiz olarak hasta ve yatakta geçiren bir insan ruhi ve vicdani sahalarda kafi derecede faaliyet gösteremez. Sefalet içinde kıvranan bir insan diğer sefil olan hemcinslerine yardım yapamaz. Bilgi ve görgü kudreti noksan olan bir insan başkalarının ruh tekamülünde yardımcı yolları bulup ortaya koyamaz. Yani ancak birtakım maddi faaliyetlerle elde edilebilecek bilgilerden, imkanlardan, içtimai durumlardan mahrum bulunan bir adam, insanlığın manevi kalkınması için lüzumlu olan ruh kudretlerini etkili bir şekilde kullanabilmenin çarelerinden mahrum kalabilir .

Özetle, yeterli derecede maddi faaliyet göstermemiş bulunan bir insan, bu kifayetsizliği nisbetinde dünyada, gerek nefsine karşı, gerek hemcinslerine karşı vicdanen yapmakla mükellef olduğu işlerin birçoğunu yapamaz hale gelir. Fakat eğer dünya hayatı maddi vazifeleri ihmal etmeğe müsait bulunsaydı, vicdanlar da buna razı olsaydı, insanların dünyaya gelmelerine de hiç lüzum kalmazdı ve herkes, dünyamızdaki gibi bir maddi faaliyete lüzum hissettirmeyen ruhlar aleminde pekala, ruhi faaliyetlerini daha çok serbestlik ve rahatlık içinde gerçekleştirerek süratle tekamül edivermenin yolunu bulurdu. Halbuki işler hiç de böyle olmuyor. Ve muhakkak surette maddi bir hayatta yaşamak, maddi hayatın ağır tecrübelerine, sıkıntılı hadiselerine karşı gene maddi faaliyet kalkanını kullanarak göğüs germek ve işte bu şartlar altında da ruhi faaliyetten asla geri kalmamak esası takip ediliyor .

b -Acaba yalnız maddi faaliyete kıymet vererek, dünyada manevi faaliyeti inkar ve red mi etmeli ? Eğer varlığın bütün hayatı yalnız bir tek kısa dünya hayatından ibaret olsaydı bu suale karşı tereddütsüzce "evet" denebilirdi. Fakat, ruhun ebedi hayatındaki gelecek mukadderlere yol açan dünya hayatı ruhun bir tekamül vasıtası olarak kaldıkça, dünyada bu mukadderin lehte hazırlanmasına sebep olan ruh faaliyetinin de yalnız ihmal edilmemesi değil, hatta ön plana alınması icap eder. Bu noktayı gözden uzak tutup dünya hayatını yalnız maddi faaliyete vakfetmek isteyen insan (esasen bunda muvaffak olamaz ya!) eli bomboş olarak zamanı gelince dünyayı terketmeğe namzet hazin bir duruma girmiş olur.

O halde şu unutulmamalıdır: Maddi faaliyet ancak ruhi faaliyetin bir vasıtasıdır. Ve maddi faaliyetin kıymet ve zarureti ancak ruhi faaliyetin emniyet ve selameti için kabul edilebilir. Ve illa, eğer maddi faaliyet, ruhi faaliyete hiç bir şekilde vasıtalık yapmaz ve maddi faaliyet gaye olarak kabul edilirse işler tamamıyla aksine neticeler verir. Yani insanın -tıpkı evvelkinde olduğu gibi- dünyaya gelmesinin sebep ve hikmeti ortadan kalkar ve dünyada yapılması mecburi olan vicdani vazifelerin ihmalinden kaynaklanan noksanlar, ruhu öbür alemde güç durumlara sokar. Ve evvelce geçirilmiş, boşuna geçirilmiş ıstıraplı yolları tekrar tepmek üzere ruhun gerisin geriye dönmesine sebep olur, hem de birçok fuzuli sıkıntı çektikten sonra. Mesela bir mağaraya, bir çilehaneye, bir mezara kapanıp bütün ömrünü iç hayatını temaşa etmek için bütün insanlardan ayrı olarak geçiren bir insan nasıl başarılı bir hayat geçirmiş sayılamazsa, bütün ömrünü yalnız altınla kasasını doldurmak için geçirmiş ve bu altınlarından bir tanesini bile ruhi faaliyeti yolunda sarfetmemiş bir adam da başarılı bir hayat geçirmiştir denemez. Bunların ikisi de mektepte vazifelerini tam yapmamış tembel talebelere benzerler. Zira esasen birincisi de tam manasıyla bir ruh faaliyeti değildir.

SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru