26.01.2020
ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
ışığa doğru ışığa doğru
 

HO�GELD�N�Z  


I�I�A DOĞRU yaz�lar�yla ve I�I�A DO�RU TELEV�ZYON PROGRAMI �zerine d��en g�revi yerine getirmekte ve g�revini sonuna kadar tamamlamak i�in de etraf�nda giderek sa�lam �ekilde artan bir halka olu�turmaktad�r. Her ge�en g�n, daha �uurlu ve berrak h�le gelen olaylar�n rengini, kokusunu, tad�n� yoklaya yoklaya geli�mekte olan sezgimizin etkisi alt�nda, gelecek g�nlerin �vicdan� ay�klama�y� getirece�ini, �anlay�� ve uygulay��� i�in imk�nlar�n ortaya ��kaca��n�, kimsenin kimseye perde olamayaca��n�, as�l kutsal olan�n i�imizdeki ��z bilgi� oldu�unu, de�i�imi cisman� g��lerde de�il, ruhsal g��lerde araman�n gerekece�ini ifade edebiliriz. Kara a��zl�, kem s�zl�lerin, �fel�ket tellall���� yapanlar�n, fas�k ve m�naf�klar�n, insanlar� birbirine dost etmeyenlerin vay geldi ba��na!..

Bizden kim incindi ya da zarar g�rd�? Kendilerine hayatlarca ula�amayan� ula�t�rd�k, ULA�TIRACA�IZ... B�t�n bunlar SEVG�DEN�dir. Duyunun ve nefsin ate�inden gelen sevgi de�il, Alem Ruhumuzun B�T�NLEY�C� : B�RLEY�C� etkisinden do�an sevgiden�dir. Nefsin a��rl���n� hafif edenin �n�ndeki yol ��LEK yol olur. Bizler bu yolun gidi�ini g�sterip, onu tanzime memuruz. Yolun sonu HAK�KA ��kar. �nsan� insan oldu�undan, insan� �st�rap i�inde tek�m�l i�in �aba harcad���ndan, en kutsal g�revi TANRIYI, KEND�N�, TEKAM�L� sezip, anlay�p, bilip sonsuza m�lak� olmak oldu�undan sevmelisiniz!

Her g�n �evrenizde sizleri �zen, derin d���ncelere sevk eden bir�ok olaylara �ahit oluyorsunuz. Bu olaylar sizleri �z�p tasaland�rmas�n. B�t�n olaylar� sebep-sonu� ili�kisini g�z �n�ne getirerek inceleyiniz. Ve bu incelemenizde Spirit�el bilgiler sizlere daima yol g�sterici olsun. Derginiz Ruh ve Madde, her zaman oldu�u gibi sizlere Spirit�el bilgileri vermeye ve sizlere bu d�nya kaosunda tutunulacak dallar g�stermeye devam edecektir. B�t�n olaylarda Ruhsal �dare Mekanizmas�n�n varl���n� aray�n�z. Meyus olmay�n�z. Tanr� ne eylerse iyi eyler. Her d�����n bir ��k��� oldu�u gibi, her �z�nt�l� g�nlerin sonunda sevin�li g�nler vard�r. Sab�r, metanet, inan� hepimizi o mutlu g�nlere ula�t�racakt�r. Bilgilenmemiz, bilgili olmam�z ve etraf�m�z� ayd�nlatmam�z, o g�nlere ula�mam�z� daha da �abukla�t�racakt�r.

               Bilgisi ve idraki geli�mi� olan bir varl�k i�in; tel��, bo�una enerji sarf� ve �z�nt� mevzuu bahis de�ildir. Gerekli olan cehdi, hi� bir enerji israf etmeden, l�z�m olan yerde kullan�r ve zaman�nda semereyi al�r. Kabaca, �n�nde y�r�mekte olan zaman �eridi �zerinde s�ralanm�� hadiseleri, malzeme ve bilgiyi, t�pk� y�r�yen bir kay�� misali, yeri geldi�i zaman istimal eder. S�ras� ka�an bir i�in ifas� i�in, bo�una enerji sarf etmez. S�ras� gelmeyen bir i�i de yapmak i�in tel�� h�li de g�stermez. ��te sizlerin ve insanlar�n en b�y�k noksan�n�z budur. Bu, k�inat prensiplerinin, k�inat mod�lasyonlar�n�n i�leyi�i hakk�nda hi� bir bilgiye sahip olmay���n�zdan do�ar. B�t�n problemlerinizi nefsaniyet ����� ve perdesi alt�nda m�tal�a etti�iniz i�in, daima kar��la�t���n�z hadiseler bu tertipten olmaktad�r. Ist�rab�n�z gittik�e artacakt�r. �ikayetiniz gittik�e �o�alacakt�r. �nsanl�k i�in g�nl�k g�ne�lik havalar nadiren bulunacak havalard�r. 

Fakat, idrakini geni�letmi�, g�r�� a��s�n� de�i�tirmi� kimseler i�in �st�rapl� hayat sadece bir tecr�beden ibaret kalacakt�r.


SON GİRİŞLER
CHAKRA
RUHSAL AKTÜALİTE
REİKİ
SHAMBALLA ŞİFA SİSTEMİ
NLP
EFT
FENG SHUI
MEDİTASYON
YOGA
YAŞAM KOÇLUĞU
PRATİK BİLGİLER
NADİR ÖZYİĞİTTEN MAKALELER
EVRENDE ZEKİ HAYAT
TEKRARDOĞUŞ-ENKARNASYON
RÜYALAR
PARAPSİKOLOJİ
ÖLÜM-ÖLÜME YAKIN DENEYİMLER-ÖTEALEM
NEW AGE
KAYIP UYGARLIKLAR
YARATICI İMGELEME
REGRESYON TERAPİSİ
ÖZLÜ SÖZLER
ALDEA NIN KALEMİNDEN
GMA-GÜMÜŞ MOR ALEV ENERJİSİ
BOLLUK VE BEREKET BİLİNCİ
ERGÜN ARIKDAL
BEDRİ RUHSELMAN
SPİRİTÜEL PAYLAŞIMLAR
ALİ KARACA'DAN PAYLAŞIMLAR
SİRİUS MİSYONU TEBLİĞLERİ
ALTIN ÜÇGEN ENERJİSİ-GOLDEN TRIANGLE HEALING
IŞIL JALE
MAKALELER
ETKİNLİKLER
BİLİNÇALTI ,TELKİN VE OLUMLAMALAR
DUYURULAR
ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER
EĞİTİMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
KİTAPLARIMIZ
SORU-CEVAP BANKASI
ŞİİRLER
ÜYELERİMİZDEN GELEN YAZILAR
HİKAYELER VE ÖYKÜLER
DOĞAL YAŞAM
KİŞİSEL GELİŞİM
TAMAMLAYICI TIP
METAPİSİŞİK SÖZLÜK
RUHSAL TEBLİĞLER
ENERJİ DENGELEME TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİLER
TEMEL KONULAR

 

  ışığa doğru